Професионална услуга според стандарди за квалитет

 
 
 
 
 
 
 
 

Сметководство

 
Сметководствени услуги за Startup компании, мали и средни компании од областа на производствените, трговските и услужните дејности.
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРКА МАР ММХ ДООЕЛ

 
Вршење на сметководствените работи согласно Законот за вршење на сметководствени работи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материјално

 
– Евиденција во Трговијата, ПЛТ – Приемни листови во Трговијата
 
 
 
 
 
 
 
 

Големопродажба

 
Секое претпријатие кое работи на големо треба да внимава и да ги исполнува следните услови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малопродажба

 
Како малопродажба има третман секоја продажба на производи и услуги
 
 
 
 
 
 
 
 

Корисни линкови

 
Министерство за финансии www.finance.gov.mk
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите услуги

 
На своите клиенти им гарантираме услуга со висок квалитет со почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите дефинирани со позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила прецизирани со Етичкиот кодекс на IFAC (Меѓународната федерација на сметководители) објавен во Службен весник на РМ број 79/2010 година.
 
 
 
 
 
 

Сметководствени услуги

 
Сметководствени услуги за Startup компании, мали и средни компании од областа на производствените, трговските и услужните дејности.
Финансиско сметководство
Контирање и ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Материјално сметководство

 
• ЕТ – Евиденција во Трговијата
• ПЛТ – Приемни листови во Трговијата
• Благајничко работење
Материјалното книговодство ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Корисни линкови

 
Министерство за финансии www.finance.gov.mk
Министерство за економија www.economy.gov.mk
Министерство за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk
Министерство за здравство www.zdrastvo.gov.mk   Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Малопродажба

 
Како малопродажба има третман секоја продажба на производи и услуги , во објект кој е регистриран за таква намена и има фискален апарат.
Во секој малопродажен објект задолжително е поседување-водење на книга за евиденција на промет на мало. Во оваа книга се заведуваат сите задолжувања на ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Големопродажба

 
Во досегашната наша пракса немаме сретнато некој стручен материјал во кој би биле опишани сите обврски за претпријатијата кои се бават со трговија на големо. Во понатамошниот текст ќе се обидеме да ги ставиме на едно место сите информации што дошле до нас од различни извори ИСКУСТВА .
Секо...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас | За компанијата

 
 
Друштвото за книговодсвени услуги МАРКА МАР ММХ ДООЕЛ Скопје e основано во 1992 година и ги исполнува условите за вршење на сметководствените работи согласно Законот за вршење на сметководствени работи со лиценца број 710070 и преку лиценцирани овластени сметководители.
На своите клиенти им гарантира услуга со висок квалитет со почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите дефинирани со позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила прецизирани со Етичкиот кодекс на IFAC (Меѓународната федерација на сметководители) објавен во Службен весник на РМ број 79/2010 година.
 
 
 
 
 
 

Барање за понуда

 
 
Назив на субјектот
 
 
 
 
 
Емаил адреса
 
 
 
 
 
 
Контакт телефон
 
 
 
ЕДБ
 
 
 
Дејност
 
 
 
Остварен приход
 
 
 
ДДВ обврзник
 
 
Број на вработени
 
 
 
Број на излезни фактури
 
 
 
Број на влезни фактури
 
 
 
Број на изводи од банка
 
 
 
Подружници
 
 
 
Работа во странство
 
 
Лице за контакт
 
 
 
Услуги